วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีอิสลาม บริหารแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

การศึกษา คือ ความก้าวหน้าของชีวิต