ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 5 9 1
อนุบาล 2 6 2 8 1
อนุบาล 3 0 5 5 1
รวม อนุบาล 10 12 22 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
รวมประถม 30 30 60 6
รวมทั้งหมด 40 42 82 9
กราฟแสดงจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ