พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และด้านศิลปะ

๕. พัฒนาและส่งเสริมให้ครู บุคลากรมีคุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

๖. พัฒนาระบบการบริหาร นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้

๘. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ

๒. ครูทุกคนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

๔. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และด้านศิลปะ

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

๖. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา

๗. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้