คณะกรรมการสถานศึกษา

๑. นายบีดิง ดาแซ ประธานกรรมการสถานศึกษา
๒. นายซุลกีฟลี มูซอ รองประธาน
๓. นายซอและ ยูโซะ กรรมการ
๔. นายอิลเลียส มะเซง กรรมการ
๕. นายอิบสมะแอ แลแวแม กรรมการ
๖. นายอาฮามะ แลแวแม กรรมการ
๗. นายเจะสมาแอ ยูโซะ กรรมการ
๘. นางคอลีเยาะ สือรี กรรมการ
๙.นายสมพงษ์ มะนอ กรรมการและเลขานุการ