ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยคณะราษฎรบ้านทุ่งเค็จ หมู่ที่ ๔ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย นายดำ สถะบดี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

นายสาและ เจะมะ กรรมการศึกษา นายม่อน นุ้ยราช ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางเก่า ซึ่งทางราชการมอบหมายให้ดำเนินการ ได้จัดซื้อบ้านของนายยูโซะ ดะแซ ราคา ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) มาสร้างเป็นอาคารชั่วคราวในที่ดินของนายเจะมูซอ ยูโซะ

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ โดย นายกุศล ณ สงขลา ศึกษาธิการอำเภอสายบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย อำเภอได้แต่งตั้งนายม่อน นุ้ยราช เป็นครูใหญ่คนแรก และครูประจำชั้น เป็นโรงเรียนประเภทครูคนเดียว สังกัดสำนักงานอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๔ คน สอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช ๒๕๐๓ และใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาครูใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการการศึกษา ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่เก็บเงินบริจาคจากราษฎรทุกวันเสาร์ เพื่อเป็นทุนซื้อที่ดิน จำนวน ๑ ไร่ ราคา ๒,๕๐๐ บาท จากนายแวกาจิ สะมาแอ ผู้เป็นเจ้าของ และมีผู้บริจาคเงินเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๔/๘ เมตร ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ และในปีเดียวกันนี้ครูใหญ่ คณะครูและคณะกรรมการศึกษาได้ขอวัสดุเป็นไม้ต่าง ๆ และเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ขนาด ๖/๘ เมตร

ต่อมา นายกุศล ณ สงขลา ศึกษาธิการอำเภอสายบุรีได้ดำเนินการสร้างอาคารถาวรสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร ขนาด ๖/๒๐ เมตร ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น ๔,๗๖๐ บาท และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ พิเศษ ขนาด ๖/๒๗ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน มีพื้นที่ห้องเรียนประมาณ ๑๖๖ เมตร แบ่งเป็น ๔ ห้องเรียน ใช้งบประมาณการสร้างทั้งหมด ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในขณะนั้น ซึ่งนับว่าเป็นอาคารหลังที่ ๑สร้างเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๑๐ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๑ จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อวันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๑๙ ในที่ดินราชพัสดุ บ้านเลขที่ ๑๖ ถนนสุริยะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณจำนวน ๓๖๐,๐๐๐ สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๓ ห้องเรียน นับเป็นอาคารหลังที่ ๒

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างส้วมแบบ ๔๐๑ ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายอายิ อีแต จำนวน ๒ แปลง คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด ๓ งาน ๑๘ ตารางวา เป็นเงินมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท(เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับบริจาคที่ดินจากนายแถบ เงินราษฎร์ เนื้อที่ ๑ งาน ๓ ตารางวา ทำให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งหมด ๒ ไร่ — งาน ๕๒ ตารางวา

ปี พ.ศ. ๒ ๕๓๕ ได้งบ ประมาณ ๓๕๐๐๐บาท สร้างส้วมแบบ สปช ๖๐๑/๒๖

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณ ๓๖๑๑๗ บาท จากต้นสังกัด เพื่อทำการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารทั้ง ๒ หลัง

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณจากการแปรญัตติตามคำขอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ นายเด่น โต๊ะมีนา จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ( เงินหกหมื่นบาท) ก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคาร

ปี พ.ศ.๒๕๔๙ มติประชาคมหมู่บ้านทุ่งเค็จให้สร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๖ X ๑๒ เมตร จากงบ SML ของหมู่บ้านงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างในพื้นที่ราชพัสดุของโรงเรียนใช้ประโยชน์อยู่ เพื่อเป็นอาคารร่วมใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน